Advokat til køb af hus

Fast pris 4.750,- køberrådgivning (Komplet pakke 5.750,-) - ex tinglysningsafgift

Boligadvokat til køb af hus

Boligadvokatrådgivning

Vores pris 5.750,- på den komplette køberpakke inkluderer alt. I nogle handler har mægler aftalt med sælger, at mægler står for udarbejdelse af skøde og refusion. I de tilfælde får du rabat på vores honorar, så du kun betaler kr. 4.750 for vores køberrådgivning.

Der skal altid være advokat- og bankforbehold i købsaftalen. Så er det ikke bindende for dig som køber at underskrive aftalen.

Boligadvokaten kigger alt igennem, når begge parter har underskrevet købsaftalen.

Vi sender dig vores skriftlige bemærkninger efter gennemgangen af alle de juridiske, økonomiske og forsikringsmæssige forhold. Når du har læst vores bemærkninger, taler vi sammen igen.

Godkendelse af handlen

Når vi har afklaret alt, meddeler vi ejendomsmægleren, om handlen kan godkendes. Hvis vi har nogle forbehold eller spørgsmål til mægleren, medtager vi det i vores tilbagemelding til mægleren.

Din bank skal selv godkende finansieringen og skrive til mægler.

Berigtigelse af handlen

Når handlen er endelig, varetager vi det videre forløb og styrer dialogen med alle parter. Vi udarbejder skøde og til sidst refusionsopgørelsen efter overtagelsen, hvis det er aftalt.

Hvis mægler har aftalt med sælger, at mægler står for skødet, får vi tilsendt skødet til godkendelse, inden vi sender det til dig. Det har ikke betydning for dig som køber, hvem som opretter skødet.

Overtagelsen af huset

Når du har overtaget huset, vil sælgers lån blive slettet af sælgers bank. Herefter frigives købesummen til sælger, når alt er afregnet.

Boligkøbet trin for trin

Vi starter med at modtage handlens dokumenter og opretter sagen. 

I henhold til hvidvasklovgivningen skal køber straks indsende kopi sit af billed-id (kørekort eller pas) og sundhedskort til Frederiksberg Boligadvokater. Vi må først ekspedere sagen, når vi har modtaget købers ID. 

Start derfor med at indsende kopi af kørekort og sundhedskort til os. Bed om at få tilsendt en krypteret mail, hvis du/I ikke selv har mulighed for at sende ID sikkert. 

Boligadvokaten vil nu starte med at gennemgå handlen og sender umiddelbart herefter sine samlede skriftlige bemærkninger til køber pr. e-mail. Der er dag til dag gennemgang i alle boligkøb medmindre andet udmeldes af advokaten. 

Køber og advokaten får herefter sammen afklaret alle udestående spørgsmål inden udløbet af den eventuelle advokatforbeholdsfrist. Når køber er endeligt afklaret og oplyst i forhold til handlen, sender advokaten en samlet tilbagemelding til mægler (eller sælger). Advokaten inkluderer købers eventuelle spørgsmål og forbehold i tilbagemeldingen til mægler/sælger. 

Når handlen er godkendt af både advokaten og banken, skal købers bank stille garanti for købesummen eller alternativt deponere købesummen i sælgers pengeinstitut. Vores honorar afregnes samtidigt.

Næste trin i sagen er tinglysning af skødet. Vi (enten advokaten eller en eftersagsbehandler) orienterer køber, når skødet ligger klart til underskrift. Samtidigt opkræves tinglysningsafgiften. Køber modtager en betalingsanmodning på afgiften og overfører beløbet til en klientkonto, inden vi indbetaler afgiften til tinglysningsretten, når skødet sendes til tinglysning. 

På den aftalte overtagelsesdag får køber overdraget nøglerne til huset af mægleren eller sælgeren. Parterne bør sammen aflæse forbrugsmålere og meddele ejerskifte til forsyningsselskaberne.  

Når skødet er anmærkningsfrit (sælgers lån slettet) og eventuelle udeståender er afregnet, frigives købesummen til sælger. Handlen er herefter gennemført

Nærmere om advokatrådgivningen

Hvad kigger advokaten på?

Når boligadvokaten går i gang med sin køberrådgivning, har han/hun modtaget købsaftalen og alle relevante bilag fra ejendomsmægleren. Papirerne fra ejendomsmægleren er udgangspunktet for advokatens rådgivning.

Hvis boligadvokaten under sin gennemgang vurderer, at der skal indhentes yderligere bilag eller nærmere oplysninger om specifikke forhold, vil advokaten gøre mægleren opmærksom herpå.

Boligadvokaten kigger helt overordnet set på alle de oplysninger i handlen, som er relevante for dig som køber. Frister, økonomi, forsikringsforhold, fejl og mangler og alt det juridiske naturligvis.

Advokaten starter med at notere sig, hvornår advokat- og bankforbeholdet udløber. Advokaten skal afklare vores tilbagemelding til mægler med dig indenfor fristen. Fristen er anført i købsaftalen og er typisk 3-5 hverdage fra underskrifterne på købsaftalen.

Herefter gennemgår advokaten købsaftalen grundigt og danner sig et overblik over handlens vilkår.

Alle bilag fra mægler bliver herefter gennemgået. I huskøb er det særligt vigtigt at kigge grundigt på husets stand og eventuelle fejl og mangler. Vi laver en meget grundig gennemgang af el- og tilstandsrapport og ejerskifteforsikringstilbuddet og orientere dig om de væsentlige punkter i forhold til det byggetekniske og forsikringsdækningen. Vi kan også henvise til en meget erfaren byggerådgiver, hvis du vil have hjælp til en byggeteknisk gennemgang af huset og ejendommen.

Hvis der er en grundejerforening for området, bliver foreningen gennemgået og referater mv fra grundejerforeningens generalforsamlinger gennemset for alle relevante oplysninger.

Tingbogen inkl. servitutter og hæftelser på ejendommen gennemgås. Alle relevante deklarationer og servitutter gennemlæses af advokaten, så det sikres, at der ikke er faldgruber.

BBR-oplysningerne er de oplysninger om ejendommen, som ejerne selv har meldt ind til kommunen. Vi kontrollerer, om BBR’s oplysninger stemmer overens med de faktiske forhold på grunden. Det er ofte, at en carport eller et udhus ikke er registreret i BBR, og det kan betyde, at bygningerne ikke er lovlige eller placeret ulovligt ift byggelinjer. I nogle tilfælde passer beboelsesarealet på selve huset ikke med BBR, hvilket kan betyde, at der skal indsendes byggeansøgning til kommunen, før huset er lovligt. Alt dette er vi meget opmærksomme på i vores gennemgang, så du ikke bagefter står med ulovlige bygninger og har ballade med det.

Salgsopstillingen og sælgers oplysninger gennemgås og kommenteres, hvis der er noget, som du, som køber, skal være særligt opmærksom på.

Ejendommens forsikringsforhold kontrolleres og dine muligheder for tegning af husforsikring og ejerskifteforsikring er også en del af rådgivningen.

Vi gennemgår ejendomsdatarapporten for ejendommen, hvor det bl.a. fremgår, om der er aktive byggesager hos kommunen, oplysninger om eventuel olietank eller forurening på ejendommen og gæld til det offentlige m.m. Der er også oplysninger om kloakering, varmeforsyning og samt byggelinjer mv, som gennemgås grundigt af os.

Vi gennemgår også skattebilletten og ejendomsvurderingen.

Kommuneplan og eventuelle lokalplaner for området gennemgås. Du gøres opmærksom på, hvis der fx er planer om at bygge letbane eller nyt større byggeri eller kommende udstykninger i nærområdet.

Boligadvokaten samler alle sine bemærkninger til handlen i en samlet skriftlig tilbagemelding til dig, som du modtager pr. e-mail. Du vil naturligvis blive gjort særskilt opmærksom på, hvis advokaten har deciderede forbehold for handlen. Men, du får også generelle gode råd fra advokaten ift købet og den konkrete bolig.

Når du har læst boligadvokatens skriftlige bemærkninger, står advokaten til rådighed for besvarelse af dine egne eventuelle spørgsmål. Det er meget vigtigt, at du ikke brænder inde med spørgsmål, så du skal endelig bare spørge om alt, hvad du er i tvivl om.

I vores pris er der ubegrænset advokatrådgivning under hele købsprocessen.

Opstart af boligadvokaten

Tal først med din bank og indhent forhåndstilsagn til boligkøb indenfor din ønskede prisramme eller en konkret bolig (banken skal efterfølgende også godkende finansieringen af den konkrete bolig). Underskriv herefter købsaftalen med ejendomsmæglerforeningens standard advokat- og bankforbehold. På dette tidspunkt kommer vi normalt på banen. Det er ikke bindende for dig at underskrive, når der er advokatforbehold i aftalen. Gennemgangen af dokumenterne foretages, når begge parter (køber og sælger) har underskrevet købsaftalen.

Automatisk tilknytning af en boligadvokat

Hvis du vil have sat en boligadvokat på dit bolig- eller sommerhuskøb hurtigst muligt – fx udenfor kontorets åbningstid -, behøver du ikke kontakte os, inden du skriver under på købsaftalen. Du skal blot give vores kontaktoplysninger til mægleren og bede om at få inkluderet normalt bank- og advokatforbehold i købsaftalen. Så er det ikke bindende for dig at underskrive. Vi ekspederer alle bolighandler ind i takt med, at de kommer ind. Sagen oprettes automatisk, når vi modtager dokumenterne inklusiv den underskrevne købsaftale fra mægleren. Alle nye handler ekspederes fra dag til dag. Du hører fra advokaten senest hverdagen efter, at sagen er modtaget.

Du skal give følgende kontaktoplysninger til mægler: Frederiksberg Boligadvokater, 31100810, info@fb-a.dk

Gratis samtale med boligadvokat

Boligadvokat til alle

Frederiksberg Boligadvokater yder rådgivning om alle boligtyper i alle prisklasser. Vi hjælper alle boligkøbere i hele Danmark. Fast pris 4.750,- (komplet pakke 5.750,-) køb af hus, ejerlejlighed og sommerhus alt inkluderet (ex tinglysningsafgift og evt. debitorskifte). Advokatrådgivning ved andelsboligkøb 3.995,-